airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Andre følsomme oplysninger

2.5. Andre følsomme oplysninger (§ 8)

Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de, der er nævnt i§ 7, anses også for at være følsomme. "Andre rent private forhold" kan f.eks. være selvmordsforsøg, længerevarende arbejdsløshed, familiestridigheder, tvangsfjernelse af børn, separations- og skilsmissebegæringer og adoptionsforhold.
Offentlige myndigheder må kun behandle disse særlige oplysningstyper, hvis det er nødvendigt for at varetage myndighedens opgaver, eller hvis en af de betingelser, som er nævnt i§ 7, er opfyldt.
Myndighederne må som udgangspunkt ikke videregive disse oplysninger. Det må normalt kun ske, hvis det følger af en lov eller bekendtgørelse, eller hvis den registrerede selv har givet sit samtykke.
Særligt når det drejer sig om myndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, gælder der snævre grænser for, hvornår følsomme oplysninger kan videregives. Dette gælder for alle følsomme oplysninger, der er nævnt i§ 7 og§ 8 - dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.
Private (virksomheder, foreninger mv.) må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Oplysningerne må også behandles, hvis en af de betingelser, som er nævnt i § 7, er opfyldt.
Uden den registreredes samtykke kan indsamling og registrering kun undtagelsesvis ske. Det er en betingelse, at det er nødvendigt for at varetage en berettiget interesse, og at denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Som eksempel kan nævnes en virksomheds registrering af oplysninger om strafbare forhold med henblik på at indgive politianmeldelse,
f.eks. om butikstyveri.
Private aktører vil normalt kun kunne videregive sådanne oplysninger med den registreredes samtykke, eller hvis man skal give oplysningerne videre som følge af regler i love eller bekendtgørelser.