airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

5. Anmeldelse af behandlinger til Datatilsynet

 

Formålet med anmeldelsesordningen

65.1. Formålet med anmeldelsesordningen

Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet mulighed for at kunne kontrollere visse behandlinger af personoplysninger. Anmeldelsesordningen skal også gøre det muligt for offentligheden at gøre sig bekendt med behandlingerne.
Persondataloven stiller en række krav til, hvilke oplysninger en anmeldelse skal indeholde. Det gælder blandt andet den dataansvarliges navn og adresse, behandlingens navn og formål samt oplysninger om personkredsen og de oplysningstyper, der behandles.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er de enkelte registre eller it-systemer, der skal anmeldes, men derimod den behandling af personoplysninger, der sker til et givet formål. F.eks. kan en anmeldelse vedrøre en virksomheds personaleadministration eller sagsbehandlingen ved en offentlig myndighed.

Offentlige myndigheders anmeldelsespligt

65.2. Offentlige myndigheders anmeldelsespligt

Offentlige myndigheder skal som udgangspunkt anmelde deres behandlinger af fortrolige oplysninger. Myndighederne skal normalt have en udtalelse fra Datatilsynet, inden de begynder på databehandlingen.
Fortrolige oplysninger omfatter både de følsomme oplysninger, der er nævnt i persondatalovens § 7 og§ 8, og andre oplysninger, der ikke er følsomme, men som alligevel er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet ikke bør komme til offentlighedens kendskab. F.eks. kan oplysninger om indtægts- og formueforhold efter omstændighederne være fortrolige. Hvis myndigheder foretager sammenstilling eller samkøring af personoplysninger i kontroløjemed, vil resultatet af sammenstillingen/samkøringen også være fortroligt.
Som en undtagelse kan fortrolige identifikationsoplysninger (f.eks. personnumre) og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed som udgangspunkt behandles uden anmeldelse.