airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

3. På nogle områder gælder der særlige regler for behandlingen

 

Personnumre

3.2. Personnumre (§ 11} 

I den offentlige sektor må man bruge personnumre (CPR-numre) med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. 
I den private sektor er adgangen til at anvende personnummeret mere begrænset. Virksomheder mv. må som hovedregel kun behandle personnummeret, når det følger af en lov, eller hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, og det tjener saglige formål. 
Det følger eksempelvis af skattelovgivningen, at en privat virksomhed, der skal foretage indberetning til skattemyndighederne af oplysninger om løn og renter, skal oplyse den registreredes personnummer. 
Private virksomheder mv. må som udgangspunkt kun videregive personnumre, hvis det følger af lovgivningen, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis en offentlig myndighed kræver det.

Adresserings- og kuvertbureauer

3.3. Adresserings- og kuverteringsbureauer (§ 12}

Et adresse rings- og kuverteringsbureau er en virksomhed, der sælger fortegnelser over grupper af personer med henblik på markedsføring.
Loven indeholder forskellige regler, der begrænser adresserings- og kuverteringsbureauernes virksomhed.
Hvis de registrerede ikke har givet samtykke, må bureauerne kun behandle oplysninger om navn, adresse, stilling, erhverv, e-postadresse, telefon- og telefax-nummer eller andre oplysninger, der frit kan indhentes fra erhvervsregistre.
Bureauerne må desuden behandle andre (almindelige) oplysninger, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke dertil.
Bureauerne må slet ikke behandle følsomme oplysninger, heller ikke hvis den registrerede har givet sit samtykke.
Inden et adresserings- og kuverteringsbureau videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på markedsføring eller bruger oplysningerne på vegne af en anden virksomhed til dette formål, skal virksomheden henvende sig til forbrugeren og oplyse om, at vedkommende har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger gives videre. Virksomheden skal give forbrugeren adgang til at gøre indsigelse på en nem måde og inden for en frist på 14 dage. Videregiveisen må først ske, når 14-dagesfristen er udløbet, hvis forbrugeren vel at mærke ikke har gjort indsigelse. Hvis forbrugeren fremsætter sin indsigelse efter udløbet af 14-dagesfristen, skal virksomheden fremover rette sig efter den.

Registrering af telefonnumre

3.4. Registrering af telefonnumre (§ 13}

Det er som udgangspunkt forbudt for offentlige myndigheder og private virksomheder mv. automatisk at registrere de telefonnumre, som de ansatte ringer til. Det er heller ikke tilladt at modtage oversigter fra teleselskabet, der indeholder specifikation af de telefonnumre, der er ringet til.
Man må dog godt registrere telefonnumre, hvis det kun er en del af telefonnummeret, der fremgår. F.eks. når de sidste to cifre af nummeret fjernes.
Datatilsynet kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til at registrere fuldstændige telefonnumre.

Kreditoplysningsbureauer

3.5. Kreditoplysningsbureauer

Kreditoplysningsbureauerne må kun behandle oplysninger, som er af betydning for bedømmelsen af en persons kreditværdighed. De må ikke behandle oplysninger om den registreredes rent private forhold (følsomme oplysninger).
Et kreditoplysningsbureau skal søge Datatilsynet om tilladelse, før bureauet må begynde sin virksomhed.
Hvis en person eller en virksomhed bliver optaget i et register hos et kreditoplysningsbureau, skal bureauet give vedkommende besked om dette, inden der er gået fire uger efter registreringen.
Hvis den registrerede senere spørger, skal kreditoplysningsbureauet også oplyse, hvilke oplysninger der er registreret, og hvilke oplysninger der inden for det sidste halve år er videregivet om den pågældende.
Kreditoplysningsbureauer må som altovervejende hovedregel ikke registrere gældsoplysninger, hvis skyldneren bestrider gælden, og kravet ikke er fastslået af en domstol.
Oplysninger om kreditværdighed, der ikke tilsigter at være udtømmende (summariske kreditoplysninger), kan videregives telefonisk til bureauets abonnenter. Sådanne summariske oplysninger drejer sig som regel om, at en person eller virksomhed er optaget på en "sort liste" over "dårlige betalere". Ellers må kreditoplysninger kun videregives skriftligt eller elektronisk gennem et online system.
De summariske kreditoplysninger må dog normalt kun videregives, hvis den enkelte oplysning drejer sig om en gæld over 1.000 kr. Det er en yderligere betingelse, at der er foretaget retslige skridt mod den registrerede, f.eks. at der er udtaget stævning, eller at den registrerede over for kreditor skriftligt har erkendt, at gælden er forfalden. Hvis oplysningerne har været offentliggjort i Statstidende, kan de altid gives videre. Det gælder dog ikke oplysning om gældssanering, der er endeligt godkendt.
Kreditoplysningsbureauer må også registrere og videregive gældsoplysninger, der modtages fra offentlige myndigheder.
Offentlige myndigheder skal følge en bestemt procedure, før oplysninger om en borgers gæld kan indberettes til et kreditoplysningsbureau. Desuden skal den samlede gæld til det offentlige være på mindst 7.500 kr.
Hvis oplysninger hos et kreditoplysningsbureau viser sig at være forkerte, skal de snarest muligt slettes eller rettes.
Hvis en forkert oplysning har været videregivet, skal kreditoplysningsbureauet straks give en skriftlig meddelelse om rettelsen til den person, der har været forkert registreret. Bureauet skal også give en skriftlig meddelelse til alle, der har modtaget oplysningen inden for det sidste halve år. Den registrerede skal derudover have besked om, hvem der inden for det sidste halve år har modtaget den forkerte oplysning, samt om, hvorfra oplysningen eller bedømmelsen stammer.
Henvendelser fra den registrerede om sletning eller rettelse skal inden 4 uger besvares skriftligt af bureauet. Hvis kreditoplysningsbureauet nægter at slette eller rette, kan man klage til Datatilsynet.

Markedsføring

3.4. Registrering af telefonnumre (§ 13}

Det er som udgangspunkt forbudt for offentlige myndigheder og private virksomheder mv. automatisk at registrere de telefonnumre, som de ansatte ringer til. Det er heller ikke tilladt at modtage oversigter fra teleselskabet, der indeholder specifikation af de telefonnumre, der er ringet til.
Man må dog godt registrere telefonnumre, hvis det kun er en del af telefonnummeret, der fremgår. F.eks. når de sidste to cifre af nummeret fjernes.
Datatilsynet kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til at registrere fuldstændige telefonnumre.