airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2. Regler om behandling af personoplysninger

 

Tre typer af personoplysninger

Persondataloven inddeler overordnet personoplysninger i tre niveauer afhængig af deres karakter: Jo mere følsomme oplysningerne er, jo strengere er kravene til, hvornår man må behandle dem.

De mest følsomme oplysninger er de oplysninger om rent private forhold, der er nævnt i lovens§ 7. Det er oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Persondatalovens§ 8 vedrører andre typer af oplysninger om rent private forhold, der også anses for at være følsomme. Det drejer sig om oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger.

Lovens§ 6 omhandler oplysninger, der ikke er følsomme; de såkaldte almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan f.eks. være identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre ikke følsomme oplysninger.

På nogle områder findes der særlige regler for behandlingen. Det gælder for retsinformationssystemer, forskning og statistik, personnumre, adresserings- og kuverteringsbureauer samt registrering af oplysninger om, hvilke telefonnumre der er foretaget opkald til.

Almindelige personoplysninger

Behandling af almindelige personoplysninger må ske, når en af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke. Kravet om udtrykkelighed betyder, at et stiltiende eller indirekte samtykke ikke er tilstrækkeligt.
  2. Hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde en aftale, som den registrerede er part i. F.eks. kan det være nødvendigt at registrere og behandle oplysninger, der fremgår af ordrer, fakturaer og lignende i tilknytning til aftaler, hvor den registrerede er aftalepart.
  3. Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. En retlig forpligtelse kan eksempelvis være en forpligtelse, der er fastsat i en lov eller en bekendtgørelse. Som et eksempel kan nævnes, at arbejdsgivere gennem regler i skattelovgivningen er forpligtede til at indsamle forskellige indkomstoplysninger om de ansatte og videregive dem til skattemyndighederne. Forpligtelser, der er pålagt den dataansvarlige ved dom eller afgørelse truffet af en offentlig myndighed, er på samme måde retlige forpligtelser. Derimod er forpligtelser, der følger af aftaler, ikke omfattet.
  4. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser. F.eks. kan behandling af oplysninger ske, hvis den registrerede som følge af bortrejse eller sygdom ikke er i stand til at give samtykke til behandlingen. Det er en betingelse, at behandlingen vedrører interesser, der er af fundamental betydning for den registrerede.
  5. Hvis behandlingen er nødvendig for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse. Dermed vil behandling af oplysninger til gavn for en bredere kreds af personer, eksempelvis i statistisk, historisk, informativt eller videnskabeligt øjemed kunne ske.
  6. Hvis behandlingen sker som led i myndighedsudøvelse. Det er først og fremmest tilfældet, når offentlige myndigheder træffer afgørelser i forvaltningssager, f.eks. afgørelser om sociale ydelser eller afgørelser om skatteansættelser.
  7. Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse, og denne interesse overstiger hensynet til den registreredes interesser. Før der behandles personoplysninger, skal den dataansvarlige vurdere, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, overstiger den registreredes interesser. Denne vurdering afhænger af mange forskellige forhold, bl.a. formålet med behandlingen. F.eks. vil en virksomhed efter denne regel normalt kunne behandle oplysninger om sit personale og om sine kunder og leverandører.
Andre følsomme oplysninger

2.5. Andre følsomme oplysninger (§ 8)

Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de, der er nævnt i§ 7, anses også for at være følsomme. "Andre rent private forhold" kan f.eks. være selvmordsforsøg, længerevarende arbejdsløshed, familiestridigheder, tvangsfjernelse af børn, separations- og skilsmissebegæringer og adoptionsforhold.
Offentlige myndigheder må kun behandle disse særlige oplysningstyper, hvis det er nødvendigt for at varetage myndighedens opgaver, eller hvis en af de betingelser, som er nævnt i§ 7, er opfyldt.
Myndighederne må som udgangspunkt ikke videregive disse oplysninger. Det må normalt kun ske, hvis det følger af en lov eller bekendtgørelse, eller hvis den registrerede selv har givet sit samtykke.
Særligt når det drejer sig om myndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, gælder der snævre grænser for, hvornår følsomme oplysninger kan videregives. Dette gælder for alle følsomme oplysninger, der er nævnt i§ 7 og§ 8 - dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.
Private (virksomheder, foreninger mv.) må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Oplysningerne må også behandles, hvis en af de betingelser, som er nævnt i § 7, er opfyldt.
Uden den registreredes samtykke kan indsamling og registrering kun undtagelsesvis ske. Det er en betingelse, at det er nødvendigt for at varetage en berettiget interesse, og at denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Som eksempel kan nævnes en virksomheds registrering af oplysninger om strafbare forhold med henblik på at indgive politianmeldelse,
f.eks. om butikstyveri.
Private aktører vil normalt kun kunne videregive sådanne oplysninger med den registreredes samtykke, eller hvis man skal give oplysningerne videre som følge af regler i love eller bekendtgørelser.