Sammenhæng - Enterprise Arkitektur i Grønland

Et centralt element i IKT-strategien er at skabe bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor i Grønland – det, der kaldes Enterprise Arkitektur (EA), og som vi i Grønland slet og ret kalder for "Sammenhæng". I Grønlands Selvstyre er det danske OIO EA rammeværk valgt. OIO står for Offentlig Information Online, og dækker over en lang række standarder og metoder indenfor det offentlige.

Hvad er Enterprise Arkitektur?

De fleste mennesker har et relativt klart billede af hvad bygningsarkitektur er. Men hvad er arkitektur, når vi taler om forvaltning og IT? Enterprise Arkitektur (EA) er karakteriseret ved at tage en systemisk tilgang til forståelsen af en eller flere organisationer. Fremfor at fokusere på enkelte enheder/afdelinger, eller at adskille IT, forretning og ledelse, antages et samlet strategisk syn på hele organisationen og alt hvad den indebærer – både mennesker, processer og produkter (udstyr, systemer, værktøjer m.v.).Analogi til byudvikling
Udviklingen af digital forvaltning og dermed af offentlige IT-systemer er et forløb med mange lighedspunkter med byudvikling. I vore byer er der utallige projekter i gang og det er svært at overskue alle detaljer. Derfor er der brug for nogle overordnede planlægningsrammer, som sikrer en ordnet udbygning og systemer med bedre mulighed for sammenhæng.

Arkitekturarbejdet i forbindelse med digital forvaltning kan sammenlignes med byplanlægning, der planlægger fælles ressourcer og lægger regler for anvendelse af disse, for eksempel fælles sikkerhedsløsninger.

En god arkitektur er kendetegnet ved, at arkitekten har opnået en god balance i forhold til mange og komplekse krav. I konkrete løsningssammenhænge er der typisk en lang række løsningskrav om given funktionalitet, samt en række operationelle krav om for eksempel ydeevne og stabilitet. Arkitekturen (byplanen) skal sikre, at den konkrete løsning kan opfylde de lokale behov inden for rammerne af den fælles planlægning.


Effektiv arkitektur
For at være effektivt skal EA være en integreret del af organisationens overordnede ledelsespolitikker og -processer – det vil sige på linje med strategisk planlægning, program- og porteføljeledelse, finansiel planlægning m.v. EA er altså ikke et projekt, men skal udøves løbende i organisationen ligesom de øvrige ledelsesprocesser. De overordnede mål i organisationen skal være rammesættende for målsætninger hele vejen ned igennem organisationen. Det vil sige at alle opgaver og projekter skal afspejle de overordnede mål.

Det første skridt i EA er at dokumentere den nuværende situation i organisationen, og herefter formulere hvor man gerne vil hen. For at dokumentere den nuværende situation skal organisationens processer modelleres, og der skal skabes overblik over hvilke teknologier og systemer der understøtter processerne. For at komme fra den nuværende situation til den ønskede, er det nødvendigt at definere fælles standarder og metoder, som f.eks. den fællesoffentlige projektmodel, ellers fælles IT-løsninger, samt en handlingsplan for hvordan den fremtidige situation skal realiseres. Dette er ligeledes en kontinuerlig proces, da både organisationen og omverdenen ændrer sig hele tiden.

Der findes en lang række rammeværker til EA, og som nævnt er OIO EA udvalgt i Grønlands Selvstyre.