Webinar om Persondataloven

Regulering af persondata

På nuværende tidspunkt reguleres brugen af personoplysninger efter anordning af registerlovene af 1978, og til dels sagsbehandlingsloven og kriminalloven fsva. tavshedspligt. Registerlovene vurderes ikke at være tidssvarende, og dette giver en række udfordringer for myndigheder og erhvervsliv i forhold til udveksling af personoplysninger og indførelse af NemID. Dette forhold er endvidere en bremse for den videre digitalisering af det grønlandske samfund.

Grundlaget for persondatalovgivning er i europæisk sammenhæng en konvention vedtaget af Europarådet. Den er i EU udmøntet i et databeskyttelsesdirektiv. EU-landene, herunder også Danmark, har på den baggrund indført ny persondatalovgivning indenfor de to sidste årtier.

Lande udenfor EU, men med tilknytning til EU's medlemslande, har i vidt omfang valgt at udforme deres nationale lovgivning, i overensstemmelse med reglerne i direktivet. Dette skal ses i lyset af, at lande, som er udenfor EU kan ansøge om at blive godkendte som sikre tredjelande. En sådan godkendelse betyder bl.a., at der kan udveksles personfølsomme data frit over grænserne med lande i EU.

Grønland har i dag ikke en sådan godkendelse, og skal derfor for hver udveksling af data indgå en aftale mellem de udenlandske og grønlandske organisationer, som enten skal godkendes af det danske Datatilsyn eller i visse tilfælde kan indgås uden godkendelse af det danske Datatilsyn jf. persondatalovens § 27, stk. 5. Dette forudsætter imidlertid at den Grønlandske organisation lever op til en række standarder for sikker behandling af personoplysninger, herunder at der findes en adækvat persondatalovgivning.

Arbejdet med regulering af persondata er en del af temaet om modernisering af grunddata med tilhørende lovgivning i Digitaliseringstrategien 2014-17 ”Digitalisering som drivkraft”.

Naalakkersuisut fremsætter lovforslag om ikrafttrædelse af Lov om håndering af persondatalov på efterårssamlingen 2015.

Digitaliseringsstyrelsen afholdt i forbindelse med høringsprocessen et online møde, se mere her:

Se webinaret med Peter Sindal

Se lov om Offentlige Myndigheders Registre nr. 294

Se lov om Private Registre nr. 293