Programkoordinationen

- udgør bindeleddet mellem grunddatastyregruppen
og de enkelte delprojekter

Programkoordinationen er det tværgående operationelle forum i grunddataprogrammet hvor delprojektlederne sammen med grunddatasekretariatet koordinerer den samlede leverancestyring, sikrer sammenhæng og kvalitet i de løbende leverancer, håndterer afhængigheder på tværs af programmet og aftaler fælles metoder og arkitekturrammer.

 

Centrale opgaver i programkoordinationen er:

  • Koordination og løbende ajourføring af al programdokumentation og delprojektdokumentation
  • Mindre ændringer til programstrategier i henhold til de rammer, som bestyrelsen sætter
  • Projektdokumentation fra projekter i delprogrammer af tværgående eller kritisk karakter, som har betydning for programmet gennemførelse, primært PID og eventuelle bilag (gevinstrealiseringsplan, kvalitetsplan og risikoregister)
  • Godkender indstillinger fra Arkitekturforum
  • Statusrapporter til styregruppen
  • Programkoordinationen er ansvarlig for at indhente bidrag fra delprogrammer og arkitekturforummet til en opdateret masterplan, at overvåge programmets fremdrift og risici og at medvirke til at identificere risikominimerende tiltag på programniveau.
Programkoordinationen varetages af Digitaliseringsstyrelsen.