Organisering

Grunddataprogrammet er et fællesoffentligt initiativ

Grunddataprogrammet er organiseret som et program med underliggende projektgrupper. Programorganiseringen er valgt, fordi projekterne inden for grunddataområderne er gensidigt afhængige af hinandens leverancer. Programmet skal således sikre tværgående koordinering af delprojekter og følge op på fremdrift og risici og ibrugtagning af grunddata, i takt med at implementering finder sted.
 
Derfor er der nedsat en fælles grunddata-styregruppe, som udfylder de strategiske og organisatoriske rammer for grunddataprogrammet, en programleder som varetager den overordnede koordination og styring i programmet, og har ansvaret for implementeringen af deres respektive dele af programmet.
 
Styregruppen fungerer som grunddataprogrammets beslutningsorganer. De støttes administrativt af grunddatasekretariatet og arkitekturforum. Grunddatasekretariatet betjener grunddatabestyrelsen og programkoordinationen ved at sikre den daglige koordination og styring i grunddataprogrammet.
 
Organisationsdiagram:

Grunddataprogrammets styringsramme er baseret på den fælles offentlige Projekt/programmodel (FOP), som drives af Grunddata sekretariatet.